Organizovanje usluga prevoza – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare.

Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. Zbog toga sam rešio da pomognem rešenjima svih teoretskih zadataka kao i sa nekoliko rešenih praktičnih zadataka.

U ovom delu obradiću teorijska pitanja iz predmeta Organizovanje usluga prevoza.

Organizovanje Usluga prevoza


135. Transfer u turizmu je:

 1. prevoz namirnica od proizvođača do ugostiteljskih objekata za smeštaj,
 2. prelazak sa vertikalne na horizontalnu integraciju u međunarodnom turizmu,
 3. prelazak fudbalera iz kluba u klub u letnjem prelaznom roku,
 4. prevoz turista i njihovog prtljaga od saobraćajnog terminala do hotela i obratno.

136. Plan putovanja se drugačije naziva:

 1. voucher
 2. itinerer
 3. alotman

137. Ugovor o zakupu časova letenja, kao vrsta ugovora o čarteru je:

 1. Ugovor u kojem agencija za neodređeni vremenski period iznajmljuje određeni broj časova letenja određenog tipa aviona.
 2. Ugovor u kojem agencija za određeni vremenski period iznajmljuje neodređeni broj časova letenja bilo kog tipa aviona.
 3. Ugovor u kojem agencija za određeni vremenski period iznajmljuje određeni broj časova letenja određenog tipa aviona

138. Zaokružiti brojeve ispred netačnih odgovora:

Da bi prodavala karte za međunarodni avio-saobraćaj, turistička agencija mora da poseduje licencu IATA (Međunarodnog udruženja avio-kompanija). Ona se dobija na osnovu mišljenja stručnjaka o:

 1. obimu finansijskih sredstava;
 2. estetskom izgledu i udobnosti turističke agencije;
 3. broju telefonskih priključaka;
 4. stručnom kadru;
 5. voznom parku turističke agencije;
 6. broju radnika koji poseduju I nivo znanja engleskog jezika;
 7. veličini i kvalitetu poslovnog prostora (opremljenost po standardima na svetskom nivou) turističke agencije;
 8. poslovnim rezultatima turističke agencije.

139. Među ponuđenim načinima iznajmljivanja izdvojiti one koji se ne koriste pri iznajmljivanju automobila.

 1. iznajmljivanje na dan
 2. iznajmljivanje na sat
 3. iznajmljivanje za određenu relaciju
 4. vikend najam
 5. kratkoročni najam
 6. iznajmljivanje za određenu turu
 7. dugoročni najam
 8. iznajmljivanje automobila sa vozačem.

140. Izdvojiti sastavne delove putničkog reda vožnje:

 1. Raspored voznog osoblja na međunarodnim linijama;
 2. Informativni deo;
 3. Red vožnje ekspresnih vozova;
 4. Red vožnje međunarodnih vozova;
 5. Red vožnje direktnih vozova;
 6. Raspored voznoh osoblja na domaćim linijama;
 7. Red vožnje brzih vozova;
 8. Red vožnje svih vozova u unutrašnjem saobraćaju.

141. Navedene su tvrdnje koje se odnose na prevozna dokumenta u železničkom saobraćaju. Među ponuđenim iskazima izdvojiti tačne:

 1. Spavaća kola imaju kabine sa jednom posteljom (single), sa dve postelje (double) i sa tri postelje (triple).
 2. Kušet kola mogu imati kabine sa 4 i 6 ležaja i uz kartu za kušet kola ide odgovarajuća karta za 2. razred.
 3. U spavaćim kolima za razliku od kušet kola ima umivaonik i putnik dobija paketić sa 1 litrom vode, sapunom i peškirom.
 4. Sve prodate karte za spavaća kola evidentiraju se na obrascu plan postelja, a za evidenciju prodatih karata u kušet kolima koristi se obrazac plan ležaja.

142. Od ponuđenih elemenata ugovora o čarteru, zaokruživanjem broja ispred njih, izdvojiti bitne elemente ovog ugovora.

 1. dan i čas korišćenja aviona,
 2. destinacija (mesto poletanja i sletanja)
 3. dužina trajanja leta
 4. vrsta usluga za vreme leta,
 5. tip aviona,
 6. način plaćanja,
 7. pravo otkaza,
 8. broj sedišta u avionu,
 9. obaveze plaćanja aerodromskih taksi za putnike
 10. vreme prijave putnika za let
 11. cena

143. Od ponuđenih poslova turističke agencije izdvojiti sopstvene prevozne poslove:

 1. plasma turističkog putovanja;
 2. transfer;
 3. iznajmljivanje vozila sa vozačem i bez vozača;
 4. izlet;
 5. iznajmljivanje prevoznih kapaciteta;
 6. sklapanje ugovora o čarteru;
 7. tura;
 8. razgledanje grada autobusom

144. Navedene su tvrdnje koje se odnose na ugovore o iznajmljivanju dela ili celine broda kao prevoznog sredstva. Među ponuđenim iskazima izdvojiti tačne:

 1. Čarter zakup broda se primenjuje kada je agencija organizator putovanja, a brodar prevoznik i ujedno pruža ugostiteljske usluge-smeštaj, ishranu i piće.
 2. Agencija nije obavezna da popuni kapacitet broda i da plati cenu iznajmljivanja, koja uključuje cenu prevoza i cenu pansionskih usluga.
 3. U slučaju neispunjenja ugovora i otkaza agencija mora nadoknaditi štetu brodskom prevozniku.
 4. Ukoliko se brod ne popuni, agencija je obavezna da plati delimičan iznos troškova vožnje celog broda i cene neiskorišćenih kabina za smeštaj i usluge ishrane.
 5. Brodar je obavezan da pruži sve usluge navedene u ugovoru, a za neispunjenje svojih obaveza odgovara putnicima.
 6. Za transfere i kraće izlete agencija nema obavezu nadoknade štete brodaru u slučaju otkaza (bez obzira što brodar koristi brod koji može pružiti i ugostiteljske usluge)

145. Izlet je poseban skup usluga turističke agencije, koji se organizuje na kraće razdaljine i traje do 24 h, ne uključuje noćenje.


146. Prodaja voznih karata preduzeća svih saobraćajnih grana spada u posredničku delatnost, odnosno funkciju turističkih agencija.


147. Prevoz turista sopstvenim kapacitetima ili iznamljenim sredstvima saobraćajnih preduzeća spada u obik aktivnosti koji čini organizatorsku funkciju turističkih agencija.


148. Ture predstavljaju oblik akcionih turističkih aranžmana.


149. Važnost saobraćajne usluge, kao dela ukupne usluge, odnosno proizvoda koji nudi turistička agencija, izražava se i raznovrsnim oblicima saobraćajnih poslova u ukupnom poslovanju turističkih agencija. U tom pogledu mogu se istaći sledeći bitni saobraćajni poslovi turističkih agencija:

prodaja voznih karata svih vrsta saobraćajnih preduzeća putnicima, odnosno turistima

– prevoz turista sopstvenim transportnim kapacitetima;

angažovanje kapaciteta, odnosno poveravanje prevoza različitim transportnim organizacijama.


150. Uslove koje mora da zadovolji lice koje iznajmljuje i vozi automobil su minimum 21 godina starosti i minimum 3 godine vozačkog staža.


151. Na liniju pored opisa upisati oznaku statusa rezervacije u vazdušnom saobraćaju:

– rezervacija će da bude obezbeđena ako neko od putnika sa statusom rezervacije OK otkaže putovanje  waiting list
– rezervacija zatražena, ali još uvek nije potvrđena RQ
– mogućnost korišćenja željenog leta jedino u slučaju ako ima slobodnih mesta koja nisu popunili putnici sa rezervacijama ili sa open kartama stand by
– rezervacija potvrđena, mesto za traženi let obezbeđeno OK


152. Popuniti tabelu (ovde nije tado kao tabela)

PODELA SAOBRAĆAJA

PREMA VRSTI PREVOZNOG PUTA:

1. KOPNENI:

a) drumski,
b) železnički.

2. VODNI:

a) rečni,
b) jezerski,
v) kanalski,
g) pomorski

3. VAZDUŠNI:

a) avionski,
b) helikopterski .


153. Osnovni elementi avio karte su:

– naziv avio kompanije
– serijski broj
– naziv kupona
ime i prezime putnika
– relacija, datum i čas polaska
– stanje rezervacije
– važnost karte
– cena, način plaćanja i eventualno popust


154. Popuniti sledeću tabelu (ovde nije tado kao tabela)

PODELA TARIFA U AVIO-SAOBRAĆAJU:

– Prema kategoriji prevoza:

a) normalne,
b) povlašćene,
v) specijalne

– Prema vrsti putovanja:

a) jedan pravac – OW;
b) povratno putovanje – RT
v) kružna putovanja – CT;
g) put oko sveta – RWF.

Prema klasi prevoza:

a) za prvu klasu,
b) za biznis klasu,
v) za ekonomsku klasu.


155. Radiš u agenciji „NN“, koja je organizovala izlet do Kopaonika i Đavolje varoši za grupu penzionera iz tvog mesta. Predstavnik grupe, po povratku sa izleta, dolazi nezadovoljan u agenciju jer grupa nije primljena na lokalitet Đavolja varoš, uz obrazloženje da nisu najavljeni.

Navesti uzrok nastalog propusta u organizaciji ovog izleta:

Propust je nastao kod ugovaranja izletničkih usluga.


156. Pročitati pažljivo navedene kupone avionskih karata i njihove opise.Na liniju ispred opisa uneti broj njemu odgovarajućeg kupona avionske karte:

 1. Korice sa kuponom za putnika
 2. Kupon prodavca (agenta)
 3. Obračunski kupon
 4. Kupon za let

3 dostavlja se centralnoj službi avio-kompanije, uz obračun prodatih avio karata
4 pripada putniku radi ostvarenja prava na let
2 ostaje u poslovnici prodajnog mesta za finansijsku dokumentaciju
1 ostaju putniku za eventualno pravdanje putnih troškova (ne važe za prevoz)


157. Dati su opisi poslovnih odnosa između turističkih agencija i vazduhoplovnih preduzeća. Na liniju pored opisa napišite broj 1 ukoliko se taj poslovni odnos reguliše ugovorom o iznajmljivanju dela kapaciteta aviona u redovnom saobraćaju ili broj 2 ako se radi o ugovoru o čarteru.

 1. ugovor o iznajmljivanju dela kapaciteta aviona u redovnom saobraćaju
 2. ugovor o čarteru

2 Turistička agencija se obavezuje da će popuniti kapacitet određenog aviona, u određeno vreme i za određenu relaciju, kao i da će vazduhoplovnom preduzeću platiti dogovorenu naknadu za obavljenu uslugu. Vazduhoplovno preduzeće obezbeđuje traženi avion sa posadom i pruža uobičajene usluge.
1 Turistička agencija sa avio-prevoznikom zaključuje ugovor o prevozu grupe putnika, na osnovu čega ostvaruje pravo na korišćenje posebnih tarifa za turistička putovanja. To su specijalne Inclusive Tours tarife za istoimena putovanja, gde pored leta avionom organizator mora obezbediti i druge turističke usluge (smeštaj, transfere, razgledanje grada).


158. U polja ispred ponuđenih odgovora upisati slovo S ako su u pitanju sopstveni prevozni poslovi turističke agencije i slovo A ako je u pitanju angažovanje kapaciteta saobraćajnih preduzeća.

S tura
A prodaja prevoznih dokumenata
S izlet
A iznajmljivanje prevoznih kapaciteta
S transfer


159. Sa leve strane dati su načini plaćanja naknade za iznajmljivanje autobusa. Pročitati pažljivo navedene načine plaćanja naknade za iznajmljivanje autobusa i njihove opise. Na liniju ispred opisa unesti broj njemu odgovarajućeg načina plaćanja naknade za iznajmljivanje autobusa.

 1. Iznajmljivanje po auto-danu
 2. Iznajmljivanje po kilometru
 3. Iznajmljivanje po turi

2 primenjuje se u slučajevima kada turistička agencija iznajmljuje autobus za ture na razdaljini dužoj od 300 km.
3 obračun se utvrđuje paušalno međusobnim dogovorom agencije i autobuskog preduzeća. Zavisi od dužine ture, vremena angažovanja autobusa i sl.
1 ovaj obračun se primenjuje u slučajevima kada se  autobus koristi na relaciji kraćoj od 300 km u toku dana.


160. Navedene su vrste prevoznih karata. Na liniju ispred karte upisati slovo I ukoliko karta glasi na ime, ili slovo D ako karta glasi na donosioca.

I avionska karta
D k-7el
D karta za trajekt i feribot
D autobuska karta u domaćem saobraćaju
I kabinska karta turističke klase
I autobuska karta u međunarodnom saobraćaju


161. Odrediti redosled poslova u vezi sa organizacijom izleta i označiti ih brojevima od 1 do 7.

3 ugovaranje izletničkih usluga
4 izračunavanje cene izleta
7 organizacija samog izleta
2 određivanje sadržaja izleta
5 objavljivanje izletničkog programa
6 organizacija prodaje izleta
1 izbor izletničke destinacije


162. Sa leve strane su navedeni nazivi transportnih revolucija, a sa desne inovacije nastale u tim revolucijama. Na liniju ispred naziva revolucije upisati broj njoj odgovarajuće inovacije:

4  I transportna revolucija
2  II transportna revolucija
1  III transportna revolucija
3  IV transportna revolucija

 1. vazdušni saobraćaj
 2. putnički automobili
 3. telekomunikacije i informaciona tehnologija
 4. železnički saobraćaj

163. Date su obaveze ugovornih strana kod ugovora o prodaji karata između turističke agencije i saobraćajnog preduzeća. Na liniju ispred opisa obaveza upisati slovo T ako je u pitanju obaveza turističke agencije ili slovo S ako je u pitanju obaveza saobraćajnog prduzeća:

S  Stavljanje agenciji na raspolaganje određenih zaliha voznih karata i druge potrebne dokumentacije (obrasci) za obračun
T  Prodaja većeg broja karata u putničkom saobraćaju
T  Poštovanje cena i odredaba iz cenovnika prevozioca
T  Poštovanje prevoziočevih uputstava i uslova za prevoz putnika (turista) i prtljaga
S  Stavljanje na raspolaganje turističkoj agenciji redova vožnje, tarifa, uputstava, propagandnog materijala i dr
T  Redovno podnošenje obračuna prevozniku o prodatim voznim kartama
T  Propaganda prevoznika i njegovih usluga
S  Plaćanje određene provizije turističkoj agenciji za prodate vozne karte (kao postotak od naplaćenih prodatih karata)


164. Sa leve strane nalaze se vrste ugovora o čarteru, a sa desne strane njihovi opisi. Na liniju ispred opisa uneti broj njemu odgovarajuće vrste ugovora o čarteru:

 1. Ugovor o zakupu časova letenja
 2. Ugovor o iznajmljivanju aviona za određenu destinaciju
 3. Ugovorom o lancu čarter letova
 4. Ugovor o blok-čarteru

4  ugovor kojim agencija vrši zakup određenog broja mesta u avionu na utvrđenoj čarter liniji koju organizuje avio prevoznik.
3  agencija vrši zakup aviona za određenu destinaciju s većim brojem polazaka. U ugovoru se pored ostalih elemenata,obavezno utvrđuje učestalost letova, sa terminima polaska.
1  jeste ugovor u kojem agencija za određeni vremenski period iznajmljuje određeni broj časova letenja određenog tipa aviona
2  zaključuje se od slučaja do slučaja, za jedan ili više letova.


 


Leave a Reply

Your email address will not be published.